برخی از اثرات و فواید استاندارد ISO 9001:2008

 

1)ارتقای کیفیت محصول


استاندارد ISO 9001    مستقیما بیانگر کیفیت محصول نیست، بلکه نشان دهنده نظام مدیریت کیفیت است و استاندارد های


دیگری  مانند  استاندارد  اجباری  ایران  که  توسط  موسسه استاندارد و  تحقیقات صنعتی ایران تدوین میشود یا CE  مرتبط با


محصول هستند .بنابراین کل این سیستم باید در جهت دستیابی به محصول با کیفیت باشد.معمولا هنگامیکه صحبت از کیفیت


می شود  انتظار  آن  است  که سه عامل زیر مد نظر قرار گیرد:


1) مشخصات فنی


2) قیمت


3) تحویل به موقع

 

2) برخورداری از نظام رسیدگی به شکایات مشتری

 

3) رعایت الزامات قانونی محصول

 

4) برخورداری از سیستم ردیابی و شناسایی

 

5) سیستم امکان سنجی قرارداد

 

6) برخورداری از پرسنل شایسته و آموزش پرسنل

 

7 ) تعهد مدیر ارشد

 

8 )مشخص بودن شرح وظایف و اختیارات هر فرد

 

9 ) امکانات و زیر ساخت مناسب

 

10 ) توجه به خرید مواد اولیه مرغوب

 

11 ) اطمینان از صحت وسایل اندازه گیری