بالانس قطعات سنگین
چند گرم در 20000000 گرم روتور

تاريخ تنظيم: یکشنبه 17 اردیبهشت ماه 1391